афиксација

афиксација (од афикс < лат. affixus партицип перфекта пасива глагола affīgō 1. sg., affīgere ‘приковати, причврстити’) образовање нових речи помоћу афикса. Исп. афикс.