гносеологија

гносеологија (грч. gnosis и logos) в. епистемологија 1. теорија сазнања, наука која се бави људским сазнањем, вредновањем врста људског сазнања и утврђивањем истинитих и неистинитих критеријума; 2. грана филозофије која истражује могућности, корене настанка и крајње домете људског сазнања. Г. се одувек бавила питањима која се тичу природе, обухватности, извора и исправности сазнања. У г. се испитују различита питања, а најзначајнија су: дефиниција сазнања, могућност сазнања и извори сазнања.