антоним

антоним (од грч.  од ἀντί [antí] ‘против(ан), супротан, наспраман’ + -оним < ὄνῠμᾰ [ónyma] = ὄνομα [ónomа] ‘име’) (супр. синоним) реч супротног значења у односу на другу реч (лепружан, доброзло, волетимрзети). Лексеме као чланови антонимског пара имају веома блиску значењску структуру, али се разликују по једној од примарних семантичких компонената, на основу чега се ствара утисак изразите супротстављености значења (нпр. именице у пару мушкарац – жена, мајка отац разликују се само по компоненти пола у семској структури). Парадигматски лексички однос супротног значања међу оваквим лексемама назива се антонимија. Антоними се могу класификовати према различитим критеријумима. Прави антоними су лексеме којима се супротстављају примарна значења, и то независно од контекста (нпр. високнизак, дугачаккратак), док се код неправих антонима примарно значење једног члана антонимског пара супротставља секундарном значењу другог члана или им се супротстављају само секундарна значења (груб човек – осећајан човек; суво воће – сирово воће; лав ʼхрабар, неустрашив човекʼкукавица ʼплашљивацʼ). Неправи антоними или квазиантоними условљени су контекстом и последица су вишезначности речи. У структурном погледу, антоними могу бити разнокоренски, дакле, етимолошки разнородни (живмртав, истиналаж) и истокоренски, код којих је супротно значење резултат префиксације (живнежив, осећајанбезосећајан, истинанеистина). Постоји и подела на степеноване и нестепеноване антониме, где први означавају неку особину исказану у високом или ниском степену (дугачак – кратак, врућхладан), док код других чланови антонимског пара стоје у односу искључивости, јер означавају особине које се не могу градирати (жив – мртав). Лексиколози углавном сматрају да је за праву антонимију уобичајено да једна реч има само један а. Изузетак представљају случајеви антонимских варијаната, када према једној речи постоје два равноправна антонима, која међусобно стоје у односу синонимије (нпр. истиналаж, неистина; живнежив, мртав, где су лексеме лаж и неистина, нежив и мртав синоними). Исп. антонимија, квазиантоним, парадигматски односи, синоним.