номинација

номинација (лат. nōminātiō ‘именовање’, фр. nomination, енгл. nomination) 1. стварање назива у језику у смислу комплетног инвентара могућности. 2. у ужем смислу стварање назива творбеним начинима.

Литература:
Ћорић, Божо,
Творба именица у српском језику (одабране теме), Београд: Друштво за српски језик и књижевност Србије, 2008.