нулти суфикс

нулти суфикс гласовно неизражена творбена морфема. На пример, у процесу регресивне деривације н. с. даје девербативе: зе̑в < зе́вати, пло̏т < плѐсти итд.

Литература:
Ћорић, Божо,
Творба именица у српском језику (одабране теме), Београд: Друштво за српски језик и књижевност Србије, 2008.
Ђуровић, Сања, „Основни појмови морфематике српског језикаˮ, у: Предраг Пипер и Владан Јовановић (ур.), Словенска терминологија данас, Београд: Српска академија наука и уметности и Институт за српски језик САНУ, 2017.