префиксал

префиксал (од префикс < лат. praefīxus партицип перфекта пасива глагола praefīgō 1. sg., praefīgere ‘спреда набости, утакнути’; фр. préfixal, енгл. prefixal) реч добијена као резултат префиксације; још и префиксални дериват, префиксална твореница.