префикс

префикс (лат. praefīxus партицип перфекта пасива глагола praefīgō 1. sg., praefīgere ‘спреда набости, утакнути’; фр. préfix, енгл. prefix) творбена морфема која долази пре творбене основе током творбеног начина који се назива префиксација; старији назив: предметак. Префикси могу бити обликом једнаки са неким слободним морфемама, али има и оних који немају фонетску сличност са речима (про-, раз-, об-…). Фонетски су врло сличним предлозима: без-, до-, над-, од-, по-, изван-, уз-… Улогу префикса често играју и негације: не- и ни-.