синонимија

синонимија (грч. συνωνυμία [synōnymia] ‘истоименост, истозначност’) 1. у лексикологији и семантици, један од уобичајених парадигматских садржинских односа међу јединицама у лексичком систему сваког језика; појава истозначности или блискозначности међу лексемама – синонимима. У зависности од степена једнакости лексичког значења синонима може се говорити о апсолутној, правој и релативној, неправој синонимији; о тоталној и парцијалној синонимији; о типичној и контекстуалној синонимији (в. под синоним). 2. у синтакси, појава истозначности различитих конструкција и/или реченичних конституената: а. падежна синонимија – појава да два падежа односно две предлошко-падежне конструкције имају исто или слично значење и могу бити замењиви у реченици без промене смисла (нпр. Ушла је девојка плавих очију / са плавим очима; Књига је испод кревета / под креветом; Прогласили су Петра за победника / победником; Сваки дан / Свакога дана идемо на посао). б. синонимија глаголских облика – истост или блискост значења различитих глаголских времена и начина у реченици (нпр. Живели су скромно у трошној сеоској кући / Живљаху скромно у трошној сеоској кући; Кад будемо уштедели довољно новца, купићемо ауто / Кад уштедимо довољно новца, купићемо ауто; Да сместа престанеш да вичеш! / Да си сместа престао да вичеш!).

Литература:
Апресян, Юрий Д., Лексическая семантика: Синонимические средства языка (2-е изд.), Изабраные труды, том I. Москва: Школа „Языки русской культуры”, Издательская фирма „Восточная литература”, 1995.
Ахманова, О. С., Словарь лингвистических терминов, Москва: Издательство „Советская енциклопедияˮ, 1966.
Гортан-Премк, Даринка, Полисемија и организација лексичког система у српскоме језику, Београд: Завод за уџбенике и наставна средства, 2004.
Клајн, Иван, Милан Шипка, Велики речник страних речи и израза, Нови Сад: Прометеј, 2012.
Матијашевић, Јелка, О синонимији и синонимима у: Драго Ћупић (ур.), Лексикографија и лексикологија, зборник реферата, Београд – Нови Сад: Српска академија наука и уметности – Одељење језика и књижевности, Институт за српски језик – Институт за јужнословенске језике Филозофског факултета у Новом Саду – Матица српска – Филолошки факултет у Београду, Одсек за јужнословенске језике и општу лингвистику, 1982, 115–130.
Tafra, Branka, Sinonimija” у: Драго Ћупић (ур.), Лексикографија и лексикологија, зборник реферата, БеоградНови Сад: Српска академија наука и уметностиОдељење језика и књижевности, Институт за српски језикИнститут за јужнословенске језике Филозофског факултета у Новом СадуМатица српскаФилолошки факултет у Београду, Одсек за јужнословенске језике и општу лингвистику, 1982, 297–300.
Tafra, Branka, Od riječi do riječnika, Zagreb: Školska knjiga, 2005.
Šipka, Danko, Osnovi leksikologije i srodnih disciplina, Novi Sad: Matica srpska, 2006.