апелативизација

апелативизација (од апелатив < лат. appellātīvus ‘који припада врсти’) прелазак властитих именица (епонима) у заједничке именице, апелативе (Те̏сла > те̏сла, Метуза́лем > метуза́лем, Фо̏рд > фо̏рд, До̏н Жу̀а̄н > донжу̀а̄н).