безличност

безличност граматичко значење које означава употребу глагола у 3. лицу једнине средњега рода у реченици у којој je субјекат анониман и не може бити изражен, имперсоналност. Б. се изражава морфолошки, безличним глаголима (дешавати се, смркавати се, грмити) и синтаксички, реченицама без граматичког субјекта, у чијем је предикату безлични глагол или безлично употребљени глагол (Раздањује се, Спава ми се, С нама је свршено, Овде се не пуши).