блендирање

блендирање (од бленд < енгл. blend) творбени начин који се заснива на мешању, укрштању или сливању основа; понегде се још налази под називима сливање, контаминација. Савремена истраживања углавном разликују четири различита типа лексичког сливања: потпуно (клинце́закли̏нац и принце́за), контурно (амбисио́зно̄ста̀мбис и амбицио́зно̄ст, полупотпуно (лимуна́налимуна́да и на́на, насамари́ћаниннасама́рити и Самари́ћанин) и фрагментарно сливање (хипо̀вӣзијахипно̀тисати и телѐвӣзија; нутело̀фнанутѐла и кро̀фна). У српском језику овај начин творбе слабије је заступљен у односу на друге, али је продуктиван у регистрима у којима је лудичка функција доминантна (жаргон, рекламе и сл.).

Литература:
Bugarski, Ranko, Srpske slivenice: monografija sa rečnikom, Novi Sad: Akademska knjiga, 2019.
Prćić, Tvrtko, Ka savremenim srpskim rečnicima, Novi Sad: Filozofski fakultet, 2018. Preuzeto sa <http://digitalna.ff.uns.ac.rs/sadrzaj/2018/978-86-6065-454-2>.
Ronneberger-Sibold, Elke, Word-Creation: Definition – Functions – Typologyˮ, in: F. Rainer et al. (eds.), Variation and Change in Morphology: Selected Papers from the 13th International Morphology Meeting, Vienna, February 2008, Philadelphia: Benjamins, 2010, 201–216.
Ronneberger-Sibold, Elke,
Blending between Grammar and Universal Cognitive Principles: Evidence from German, Farsi, and Chineseˮ, in: V. Renner et al. (eds.), Cross-Disciplinary Perspectives on Lexical Blending, Berlin/New York: Mouton de Gruyter, 2012, 115–144. 2022: Lexical blends in Serbian: An analysis of morphosemantic transparency (у штампи)