творбени начин

творбени начин дериватолошка системска јединица која означава поступак помоћу којег се мотивисане речи могу груписати у веће скупине на основу примењених творбених модела, тј. употребљених истородних творбених форманата и истог принципа грађења. На пример, суфиксацијом (извођењем или деривацијом) назива се т. н. током којег се додавањем суфикса на творбену основу добијају изведенице; префиксацијом се назива т. н. током којег се префикси додају пре творбене основе како би се добиле нове речи; конверзијом (творбом претварања) назива се т. н. током којег се без учешћа творбених форманата и без обличких промена мотивне речи добијају нове речи итд. У српској литератури издвајају се углавном следећи творбени начини: суфиксација, префиксација, слагање, срастање и конверзија.