срастање

срастање врста слагања (композиције) током којег се две мотивне речи комбинују без учешћа творбених морфема и дају сложеницу, при чему се задржава редослед мотивних речи тако да се саставни делови који чине сложеницу могу јавити у истом облику и као синтагме. Исп. композиција, сложеница.