творбени тип

творбени тип основна јединица дериватолошког система која обухвата основу, семантички однос између основе и изведенице, формалне односе између основе и изведенице и истоветне афиксе. Као комплексна јединица подразумева најмање два деривата: неза̀послено̄ст, неза̀интересова̄но̄ст, неснала̀жљиво̄ст (основа је придев + суфикс -ост, а дериват је именица са општим значењем ’стање (или особина) онога што означава придев у основи’; тако је т. т. препознатљив по форманту -ост и општијем творбеном значењу); творбени модел, творбени образац.

Литература:
Радовић Тешић, Милица, Именице с префиксима у српском језику, Библиотека Јужнословенског филолога, књ. 20, Београд: Институт за српски језик, 2002.
Ћорић, Божо, Творба именица у српском језику (одабране теме), Београд: Друштво за српски језик и књижевност Србије, 2008.