творбени формант

творбени формант најмања јединица творбене структуре речи којим се формално и семантички изведеница разликује од мотивне речи; понегде још и творбени елемент; исп. афикс.

Литература:
Радовић Тешић, Милица, Именице с префиксима у српском језику, Библиотека Јужнословенског филолога, књ. 20, Београд: Институт за српски језик, 2002.
Ћорић, Божо, Творба именица у српском језику (одабране теме), Београд: Друштво за српски језик и књижевност Србије, 2008.