творбени модел

творбени модел основна дериватолошка системска јединица која означава образац стварања низа речи истим творбеним начином, уз учествовање истих творбених форманата и с јединственим општим творбеним значењем; схема по којој се образују нове речи која подразумева правила избора одређеног творбеног форманта и услове његовог варирања. Целокупан творбени систем једног језика може се описати укупношћу свих његових творбених модела. Исп. творбени тип.

Литература:
Радовић Тешић, Милица, Именице с префиксима у српском језику, Библиотека Јужнословенског филолога, књ. 20, Београд: Институт за српски језик, 2002.
Ћорић, Божо, Творба именица у српском језику (одабране теме), Београд: Друштво за српски језик и књижевност Србије, 2008.