икавски изговор

икавски изговор начин изговора према којем се на некадашњем месту прасловенског гласа јат <ѣ> изговара глас /и/; један од трију изговора штокавског наречја. Исп. икавизам.

Литература:
Ивић, Павле, Дијалектологија српскохрватског језика: Увод и штокавско наречје, Сремски Карловци – Нови Сад: Издавачка књижарница Зорана Стојановића, 1984.