коса црта

коса црта помоћни правописни знак који има необавезну употребу. Може се писати између бројки при оквирном одређивању времена или временског интервала, нпр. школска 2021/22. година, у ноћи 12/13. марта; приликом раздвајања телефонских бројева (издвајања позивних бројева), нпр. тел. бр. 011/555–222; између напоредних или алтернативних елемената или језичких облика (у значењу „поред”, „или”, „односно”), нпр. наставак -ем/-ом; између два стиха, када се цитирају, а не прелази се у нови ред, нпр. Пучина плава / спава. У стручним текстовима може се употребљавати и као допунски вид заграде. Исп. ортографија, правопис, правописни знаци.