курзив

курзив (нем. Kursive, Kursivschrift од срлат. cursivus ‘трчање’ < лат. currō 1. sg., currere ‘трчати, хитати’) 1. врста типографског писма које се састоји од косих, на десну страну нагнутих штампаних слова, слично рукописним словима. У рачунарству се назива италик. Курзивом се бележе речи или читави пасуси које треба у тексту посебно истаћи; 2. у палеографији (помоћној историјској науци која проучава развој старих писама) назив за тип старинског графички поједностављеног косог рукописног писма прилагођеног једноставнијем и бржем писању, брзопис. 3. назив за обичан начин ручног писања. Исп. писмо, слово, графија.