графија

графија (грч. γραφία [gráphía] ‘писмо’, фр. graphie) скуп свих графичких средстава једног писма. Представља укупност веза између графичких и гласовних јединица. Односи се на конкретне могућности којима располажу одређени писмени системи за преношење функционалних јединица говорног језика. Исп. графема, ортографија.

Литература:
Бугарски, Ранко, Увод у општу лингвистику, Београд: Чигоја штампа, XX век, 2003.