графема

графема (грч. γράφημα [gráphēma] ‘слово’, γράφω [gráphō] 1. sg., γράφειν [gráphein] ‘писати’, фр. graphème, енгл. grapheme) писмени знак, најмања графичка јединица у алфабетском систему писања која одговара одређеној фонеми, апстрактна функционална јединица једног језика која је у реализацији представљена словом (као што су фонеме представљене гласовима). Тако су нпр. а, а, А, А различите словне реализације графеме а – или њени алографи. Једна графема може да представља једну или више фонема (нпр. француска графема s је у изговору /s/ или /z/), а, такође, више графема може да изражава исту фонему (нпр. шпан. b и v су /b/). Графеме се могу бележити једним словом или словним групама – диграмима. Осим латиничних диграма lj, nj и, оба српска писма имају једнословне графеме за фонеме које заступају. Графеме проучава графемика. Исп. фонема, глас, слово, алограф, диграм, графемика.