метајезик

метајезик језик који служи за описивање структуре неког другог језика; апстрактни, максимално логични језик научне анализе и дефиниције, саздан oд апстрактних јединица, симбола. Лингвистика, као и друге науке, употребљава овај термин у смислу језика вишег степена који служи за описивање предмета изучавања: у овом случају предмет изучавања је сам језик, односно различити језички примери, интуиције и све друго што сачињава наше језичко искуство. Изучавање м. назива се металингвистиком.