породица речи

породица речи скуп сродних речи које потичу од истог корена. Породицу речи могу чинити, са творбеног становишта, речи истог корена које су међусобно повезане живим творбеним везама. Нпр. речи ра̏тнӣ, прѐдратнӣ, ра̏тнӣк, ра̏тничкӣ, ра̏тобо̄ран итд. граде деривационо (творбено) гнездо за које је мотивна реч ра̏т, а заједно са њом чине творбену породицу. Деривационо гнездо представља скуп деривата једне речи који имају исти корен, а припадају истој или различитој врсти речи. Речи које потичу од једног истог корена или основе реконструисаних на нивоу прајезика припадају етимолошком гнезду, нпр. (од псл. глагола *zьrěti >) зре̏ти „гледати, видети” > за́зор, у̀зор, по̀зор, при́зор, по̀зо̄рнӣк, про́зор, зо̀ра итд. Исп. корен (речи), етимолошко гнездо.

Литература:
Вучковић, Снежана,
Повест словља, Београд: Филолошки факултет Универзитета у Београду, 2017.
Драгићевић, Рајна, „О неким парадигматским лексичким скуповимаˮ,
Наш језик 31/1–5, 1996, 96–105.