корен

корен (псл. *korenь најмања језичка јединица која је носилац основног лексичког значења и заједничка је свим сродним речима из исте породице речи и не може се разлагати. Одбацивањем свих творбених и граматичких морфема долази се до корена, који се не може даље растављати на мање елементе, нпр. пи́сати, на́тпис, пѝса̄р, пи́сац, пи́смо, пи̏смен < корен ()пис. Разликује се од граматичке основе (основног облика речи) по томе што се основа добија одбијањем само граматичких морфема (флективних наставака), не и творбених морфема (афикса). У савременом српском језику корени могу бити једносложни, тј. да се састоје од само једног самогласника (нпр. у̀зе̄ти, предузе́ће) или, најчешће, од једног самогласника и два или више сугласника (нпр. сѐдети, ста̏ро̄ст). У појединим случајевима, к. и проста реч се гласовно поклапају (нпр. ву̂к, пр̏ст, зу̂б). Може се појавити у измењеном облику услед гласовних промена, нпр. во̀дити, во̀ди-тељ, о̀двође̄ње (због јотовања). Са дијахроног становишта, коренски вокали могу се мењати током историјског, творбеног и семантичког развитка речи под утицајем апофоније (превоја вокала), нпр. бра̏ти, бе̏ре̄м, бѐрба, ѝзбор, би́рати (од псл. глагола *bьrati, berǫ и основа *ber, *bьr, *bor, *bir), међутим, из синхронијског угла, то су речи са различитим коренима од истог етимона. Инвентар коренских морфема стално се допуњује јер се преузимају речи из других језика (тако је, у новије време, добијена читава породица речи настала око просте речи коро́на: ко̀ро̄нски, постко̀ро̄нскӣ, коро̀на̄ш итд.). Исп. породица речи, основни облик, проста реч.

Литература:
Большой энциклопедический словарь. Языкознание, Главный редактор В. Н. Ярцева, Москва 1998.
Вучковић, Снежана,
Повест словља, Београд: Филолошки факултет Универзитета у Београду, 2017.
Nový encyklopedický slovník češtiny. <https://www.czechency.org/slovnik/KOŘEN> [Pristupljeno 23. 9. 2021]
Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=33185> [Pristupljeno 23. 9. 2021]