славистика

славистика комплекс друштвено‑хуманистичких наукâ које се баве проучавањем словенских језика и књижевности, историје материјалне и духовне културе Словена, њихових узајамних досадашњих веза и њихове политичке и економске историје. Лингвистичка с. је наука о словенским језицима и дијалектима, узетим у целини и понаособ, о њиховим реализацијама у конкретним говорним ситуацијама и текстовима, као и наука о методима и историји проучавања словенских језика. С. се, према појединим словенским језицима и књижевностима, дели на следеће науке: белорусистика, русистика, рутенистика/русинистика, украјинистика – које се односе на источнословенске језике; бохемистика, полабистика, полонистика, словакистика, сорабистика – које се односе на западнословенске језике; булгаристика, кроатистика, македонистика, словенистика, србистика – који се односе на јужнословенске језике. Исп. лингвистика, балканологија.

Литература

Предраг Пипер, Увод у славистику 1, Завод за уџбенике, Београд 2008.