интерфикс

интерфикс (од лат. inter + fixus партицип перфекта пасива глагола fīgō 1. sg., fīgere ‘причврстити, прикачити,утиснути’; енгл. interfix) несамостална творбена морфема без значења, али са фунцкијом повезивања; в. спојни вокал.

Литература:
Ћорић, Божо, Творба именица у српском језику (одабране теме), Београд: Друштво за српски језик и књижевност Србије, 2008.
Ђуровић, Сања, „Основни појмови морфематике српског језикаˮ, у: Предраг Пипер и Владан Јовановић (ур.), Словенска терминологија данас, Београд: Српска академија наука и уметности и Институт за српски језик САНУ, 2017.