кодификација

кодификација (лат. codificatio) прописивање норми, правила или закона; систематизација и сакупљање језичких правила или закона. Језичка к. подразумева прописивање језичких норми на различитим нивоима и представља једну од фаза у процесу језичке стандардизације. Фаза к. суштинска је у процесу стварања стандарног језика и резултат јој је израда нормативних приручника: правописа, речника и граматика. Да би се један језик кодификовао, мора да постоји претходна фаза, а то је фаза дескрипције. Исп. стандардизација.

Литература

Radovanović, Milorad, So­cio­lingvistika, Sremski Karlovci – Novi Sad: Izdavač­ka knjižarnica Zorana Stojanovića, 2003.