квантификатор

квантификатор (фр. quantificateur) (обично у множини) језичко средство које се употребљава да би се изразила количинска значења. Квантификатори обухватају бројеве за изражавање нумеричке квантификације, као и именице и прилоге који значе количину, којима се постиже лексичка, ненумеричка квантификација (три жене; килограм злата, много људи). Помоћу к. могуће је направити и бројиве конструкције са иначе небројивим именицама (два килограма соли, три литра млека). Исп. бројивост, партикуларизатори, бројеви

Литература:

Ивић, Милка, О неким синтаксичким конструкцијама с квантификаторима, Јужнословенски филолог XXX/1–2, 329–335, Београд, 1973. 

Ивић, Милка, О „партикуларизаторима“, Јужнословенски филолог XXXVI, 1–12, Београд, 1980.

Драгићевић, Рајна, О партикуларизаторима-садрживачима, Српски језик 5/1–2, 427–447, Београд, 2000.

Драгићевић, Рајна, О неким особеностима партикуларизатора-уобличивача, НССуВД 31/1, 137–148, Београд, 2003.

Пипер, Пипер, О типовима квантификатора у српскохрватском језику, НССуВД 11, 93–103,  Београд, 1982.