бројивост

бројивост граматичка категорија блиска категорији броја која се заснива на лексичком значењу именица и на могућности да се искаже супротност између ’појединачно’ и ’много’. Истоветност појединачних, самосталних елемената омогућава пребројивост, за разлику од масе и мноштва, који се односе на несамосталне елементе. Под бројивошћу подразумева се нумеричка квантификација, односно утврђивање тачне количине нечега помоћу бројева (укључујући бројне именице и бројне придеве) (један човек, седам школа, осамнаест села; тројица синова, двоје гусле). Други тип квантификације јесте лексичка квантификација, која се употребљава и за бројање оног што је небројиво. Она представља одређивање приближне количине нечега помоћу именица које значе количину и прилога за количину (много људи, много брашна, килограм шећера). Да би се квантификовали небројиви ентитети, употребљавају се партикуларизатори и неки квантификатори (килограм брашна, метар свиле, литар вина, шоља чаја, џак соли, грумен злата). Б. је карактеристика заједничких именица, док су збирне, градивне, апстрактне и властите углавном небројиве. Иако је за набројане именице заједничко да углавном немају категорију множине, постојање множинског облика не значи нужно да је именица бројива (шпагете, богиње и сл. јесу небројиве именице). Градивне и апстрактне именице нумеричком квантификацијом прелазе у групу заједничких именица уз промену значења (два вина = две врсте вина, две љубави = две љубавне везе). За заједничке именице које припадају групи плуралија тантум карактеристично је да се могу нумерички квантификовати помоћу бројевних придева (двоји анали, троје наочаре, седмора врата). За именице које се односе на особе могућа је квантификација помоћу бројних именица и збирних бројева (двојица синова, троје студената). На исти начин могуће је квантификовати именице са суплетивизмом у множинској парадигми (двоје деце, троје пилади). Оваква квантификација подсећа на лексичку квантификацију, међутим, будући да укључује бројеве као врсту и односи се на избројиве појединачне ентитете, и она спада у нумеричку квантификацију, па се и за именице типа брат, пиле, човек каже да су бројиве. Исп. број, именица, квантификатор, партикуларизатор.

Литература:

Драгићевић, Рајна, О партикуларизаторима-садрживачима, Српски језик 5/1-2, 427–447, Београд, 2000.

Znika, Marija, Kategorija brojivosti u hrvatskom jeziku, Zagreb, 2002 .

Пипер, Пипер, О типовима квантификатора у српскохрватском језику, НССуВД 11, 93–103,  Београд, 1982.

Тошовић, Бранко, Квантификација и категоризација, НССУВД 33/1, 31–45, Београд, 2004.