везник

везник непроменљива врста речи чија је функција повезивање речи, синтагми и реченица и изражавање односа међу њима; конјукција. Према саставу, везници се деле на просте (примарне), који су углавном формално једноставнији и по пореклу старији (и, а, но), и изведене (секундарне), настале од простих везника или речи које нису везници примарно (иако, мада, премда). Према типу синтаксичког односа који изражавају, деле се на напоредне (координацијске, паратаксичке; у употреби је и термин координатор, који има шире значење – укључује, осим везника, и вишечлане изразе и речи које нису примарно везници), који повезују речи и конструкције исте синтаксичке функције (Милан и Јелена ручају), као и независне предикатске реченице у сложеној реченици (Милан диктира, а Јелена записује), и зависне (субординацијске, хипотаксичке), који повезују зависне реченице са управним (Ако може, доћи ће). Напоредни везници деле се на саставне (и, па, те, ни, нити), раставне (или, билобило), супротне (а, али, него, већ) и градацијске (не самонего, не самовећ, а камоли, а некомоли). У зависне везнике убрајају се намерни, временски, начински, поредбени, изрични и др., односно везници који представљају обележја зависних реченица. Јукстапозиција подразумева низање реченичних чланова без присуства везника, када се граница међу конституентима означава паузом у говору, односно запетом у писању. У везничка средства убрајају се и везничке речи (речи у функцији везника: који), везнички изрази, спојеви и групе (тако да; као што; а да) и конектори (речи и изрази којима се сигнализира однос с претходном темом, односно дискурсом: дакле, елем, него). Везници су предмет проучавања, пре свега, синтаксе и семантике. Старији синоними: свеза, свезица. Исп. врста речи, непроменљиве речи.

Литература:

Чудомировић, Јован. Семантика и прагматика саставних одн. супротних напоредних везника и, па, те, а, али, него, докторска дисертација, Београд: Филолошки факултет Универзитета у Београду, 2015.

Чудомировић, Јован. О конекторима којима се сигнализира промена предмета дискурса, Научни састанак слависта у Вукове дане, 46/3, 2017.