непроменљиве речи

непроменљиве речи речи које се јављају увек у истом облику, без икакве морфолошке промене, речи без флексије, нефлективне речи, индеклинабилне речи, неваријабилне врсте речи; једна од две главне групе у класификацији врста речи према критеријуму присутности или одсутности флексије. Традиционално се у србистици сврставају: прилози, предлози, везници, речце и узвици. Наведену поделу треба схватити условно, јер су поједини прилози, углавном они настали од описних придева, променљиви, односно могу имати компарацију: леполепшенајлепше. Непроменљиве речи имају граматичке функције или имају вредност реченице (узвици). Исп. реч, врста речи, индеклинабилност, променљиве речи, флексија, предлог, прилог, везник, узвик, речца.