променљиве речи

променљиве речи речи које имају различите граматичке облике у промени, речи са флексијом, речи са деклинацијом и речи са конјугацијом, флективне речи, деклинабилне речи, варијабилне врсте речи; једна од две главне групе у класификацији врста речи према критеријуму присутности или одсутности флексије.  Традиционално се у србистици у п. р. сврставају: именице, заменице, придеви, бројеви и глаголи. Наведену поделу треба схватити условно, јер међу променљивим врстама речи поједине су делом непроменљиве: не мењају се, на пример, основни бројеви од пет на надаље, неки придеви страног порекла (на пример, придеви којима се означавају боје: браон, розе, тегет), неке именице страног порекла, попут женских имена (Дорис, Ингрид, Инес). У оквиру променљивих речи разликују се именске речи (именице, заменице, придеви и бројеви), односно речи са деклинацијом, и глаголи као речи са конјугацијом. Исп. реч, врста речи, непроменљиве речи, именске речи, флексија, парадигма, деклинација, конјугација, именица, заменица, придев, број, глаголиндеклинабилност.