полунаводник

полунаводник 1. графички интерпункцијски знак сличан наводнику који се састоји само од једног дела јединице која чини наводник. 2. (обично у множини) оба знака, отворени и затворени полунаводник, узети заједно у целини [’…’], који служе као варијанта наводницима. Полунаводницима се издваја ужи навод у оквиру реченице или текста који је већ обележен наводницима, нпр.

По приређивачевим речима Стојановић је „примећивао и говорио да многи издавачи записа и натписа нису били ’вешти свом послу’ и да су им издања несавршена и непоуздана.”

Такође, могу се писати уместо наводника или курзива као блажи вид издвајања неке формулације или појма, најчешће у стручним лингвистичким текстовима, кад се нека реч или израз узима као објашњење значења неке речи. Исп. правопис, правописни знаци, наводник.