суфиксоид

суфиксоид (од суфикс < лат. suffīxus партицип перфекта пасива глагола suffīgō 1. sg., suffīgēre ‘прибити, приковати’; енгл. suffixoid) везане творбене морфеме сличне суфиксима, најчешће грчког и латинског порекла, у нашим се речима појављују у вези с основама мотивних речи и иза творбених основа, евентуално иза других суфикса у једној речи: ромбо̀ӣд; исламо̀фобија, англо̀фил. Исп. суфикс, префиксоид.