асоцијативно значење

асоцијативно значење у лексикологији и семантици, код неких истраживача (Џефри Лич), тип лексичког значења које се односи на одређене особине, чиниоце појма именованог датом лексемом који излазе из оквира денотације; стилско значење. Према Личовој семантичкој класификацији, разликује се седам типова значења, и то су: концептуално, конотативно, друштвено, афективно, рефлектујуће, колокативно и тематско значење. Асоцијативно значење се може односити на конотативно, друштвено условљено, афективно, рефлектујуће, колокативно значење, те је термин уведен како би се збирно именовале компоненте значења лексеме које нису део њене денотације. Блиско је афективном, конотативном значењу и има променљив карактер (зависи од социјалних оквира, осећања/мишљења говорног лица, контекстуално је условљено) и стоји у опозицији према појмовном, концептуалном значењу лексеме. Исп. асоцијативно поље, вербална асоцијација, лингвокултурологија.

Литература:
Драгићевић, Рајна, Вербалне асоцијације кроз српски језик и културу, Друштво за српски језик и књижевност Србије, Београд, 2010.
Leech, Geoffrey, Semantics, The Study of Meaning, Second edition – revised and updated,. Harmondsworth: Penguin Books, 1981.
Lyons, John, Semantics, Volume I, Cambridge: Cambridge University Press, 1996.