асоцијативно поље

асоцијативно поље 1. скуп свих вербалних асоцијација које говорници/испитаници наводе као реакцију на реч-стимулус. Асоцијативним пољем обухваћене су све лексичке јединице које представљају асоцијате на задату реч-стимулус у тесту вербалних асоцијација, а које су са том речју повезане синтагматским и парадигматским односом. Асоцијативно поље организовано око неке лексеме има свој: 1) центар – прототипични асоцијат, тј. најфреквентнију вербалну асоцијацију која се јавља као реакција на дату лексему-стимулус; 2) језгро – које може бити јаче или слабије изражено, а чине га најчешће асоцијације унутар поља и, коначно, 3) периферију – вербалне асоцијације које се јављају са малом учесталошћу или као индивидуални резултати, са фреквенцијом 1. У парадигматском делу асоцијативног поља могу се издвојити ужи парадигматски скупови, у виду различитих лексичких микросистема – нпр. семантичко поље, лексичко-семантичка група речи, тематска група и др. Асоцијативно поље је база семантичког поља, које је увек уже будући да међу лексемама међу којима постоји некаква семантичка веза увек постоји и асоцијативна, али обрнуто није тако. Лексиколози и лингвокултуролози који у својим истраживањима примењују асоцијативну методу уводе и појам репрезентативног асоцијативног поља, под којим подразумевају асоцијативно поље које се у статистичком погледу одваја од других поља по разним критеријума: по томе што прва реакција на реч-стимулус спада у најфреквентније или најмање фреквентне асоцијате; затим, такво поље може се састојати из најмањег или највећег броја асоцијата; у таквом асоцијативном пољу има најмање или највише асоцијата са фреквенцијом 1 и сл. Асоцијативно поље одређене лексеме може се анализирати увидом у асоцијативни речник, уколико је та лексема била међу речима-стимулусима које су чиниле материјал за испитивање асоцијата. На пример, део асоцијативног поља лексеме богатство, према Асоцијативном речнику српскога језика, чине речи-реакције новац (132), сиромаштво (64), моћ (43), злато (42), паре (32), срећа (27), љубав, несрећа (13), благо, раскош (11), беда, здравље (10), изобиље, кућа, похлепа, сјај, знање (6), духовно, имање, имућство, ковчег, сигурност (5), луксуз, све, туга, вила, жеља (4), духа, материјално, пролазно, желим (2) итд., при чему се 205 одговора јавља само по једном као реакција на задати стимулус. Центар поља вербалних асоцијација је асоцијат новац, као најфреквентнија реч-реакција, али ако би се узео у обзир не лексемски већ шири семантички центар поља, у који улазе сви асоцијати са изразито сродним значењем (паре, злато, благо и сл.) уочава се да је центар асоцијативног поља још развијенији. У пољу су далеко заступљенији асоцијати који су са стимулисом повезани парадигматским односом (нпр. синонимије, блискозначности: новац, благо, паре; антонимије: сиромаштво), док су број и фреквенција асоцијата у синтагматском односу са речи-стимулусом далеко мањи (духовно, духа, желим, материјално). У пољу су заступљеније вербалне асоцијације из сфере материјалног, али се јављају и вербалне асоцијације са вредносним значењем, како позитивним (срећа, љубав, здравље, сигурност), тако и негативним (несрећа, беда, туга). 2. нераспр. скуп лексичких јединица за које је карактеристична изразита формална сличност или смисаона повезаност; скуп тематски или семантички повезаних лексичких јединица; лексичко поље, семантичко поље. Исп. асоцијативно значење, вербална асоцијација.

Литература:
Драгићевић, Рајна, Вербалне асоцијације кроз српски језик и културу, Друштво за српски језик и књижевност Србије, Београд, 2010.
Драгићевић, Рајна, П. Пипер, М. Стефановић, Обратни асоцијативни речник српскога језика (II део; од реакције ка стимулусу), Београд: Службени гласник, Београдска књига, 2011.
Пипер, Предраг „О проучавањима вербалних асоцијација”, Језик и говор, Београд: Институт за експерименталну фонетику и патологију говора, 2003, 55–65.
Пипер, Предраг, Асоцијативни речници словенских језика и етнокултурни стереотипи, Славистика VII, 22–32.
Пипер, Предраг, Рајна Драгићевић, Марија Стефановић, Асоцијативни речник српскога језика (I део; од стимулуса ка реакцији), Београд: Београдска књига, Службени лист СЦГ, Филолошки факултет, 2005.