деантропонимизација

деантропонимизација (од де- < лат. + антропонимизација од антропоним < грч. ἄνθρωπος [ánthropos] ‘човек’ + -оним < ὄνῠμᾰ [ónyma] = ὄνομα [ónomа] ‘име’) процес преласка антропонима у апелатив, приликом чега не долази до измене структуре антропонима. Примери д. су Јуда → јуда, Дон Жуан → донжуан, Казанова → казанова и сл. Исп. антропонимизација, антропоним.

Литература:
Шћепановић, Михаило, Снежана Баук, „Терминологија српске антропонимијеˮ, Научни састанак слависта у Вукове дане, Терминолошка стандардизација лингвистичког описа савременог српског језика 32/3, 2002, 269–287.