екавски изговор

екавски изговор начин изговора према којем се на некадашњем месту прасловенског гласа јат <ѣ> изговара глас /е/; један од трију изговора штокавског наречја, и један од двају изговора стандардног српског језика, који у јавној речи и у приватној комуникацији изразито преовлађује. Уопштено гледајући, рефлекси јата су екавски на истоку српског језичког простора, док су (и)јекавски на западу. Међутим, постоје и говори с чувањем старе вредности јата – тзв. јатовски, као и они који се одликују двоструким рефлексима јата у зависности од квантитета слога – тзв. ијекавско-екавски, али ови говори због своје територијалне ограничености нису у српској дијалектологији сврстани у посебне дијалекатске јединице. Они се прикључују крупнијој дијалекатској јединици с којом су најсроднији, у првом случају – суседним и сродним екавским говорима, у другом случају – оближњим ијекавским. Исп. екавски говори, екавизам, ијекавски говори, ијекавизам.

Литература:
Ивић, Павле, Дијалектологија српскохрватског језика: Увод и штокавско наречје, Сремски Карловци – Нови Сад: Издавачка књижарница Зорана Стојановића, 1984.