екавски говор

екавски говор говор штокавског наречја у којем прасловенски глас јат <ѣ> има екавску рефлексацију, тј. на његовом некадашњем месту реализује се глас /е/; који се одликује екавским изговором, једним од трију штокавских. Екавски су говори старији штокавски дијалекти: косовско-ресавски, смедеревско-вршачки, призренско-тимочка дијалекатска област, као и млађи штокавски, шумадијско-војвођански дијалекат српског језика. Исп. екавизам, ијекавски говори, ијекавизам, штокавско наречје.

Литература:
Ивић, Павле, Дијалектологија српскохрватског језика: Увод и штокавско наречје, Сремски Карловци – Нови Сад: Издавачка књижарница Зорана Стојановића, 1984.