фитонимија

фитонимија (од фито- < грч. φῠτόν [phytón] ‘биљка’ + -онимија < грч. ὄνῠμᾰ [ónyma] = ὄνομα [ónomа] ‘име’) систем фитонимских категорија. Фитоними су имена биљака као предмет ономастичког проучавања. Грана ономастике која се бави изучавањем фитонима назива се фитономастика. Фитонимске категорије разврстане су у групе које чине имена дрвећа, корова, културних и нижих биљака. Исп. фитоним, фитономастика, ономастика.

Литература:
Шпис-Ћулум, Марија, „Фитонимија југозападне Бачке (коровска флора)”, Српски дијалектолошки зборник XLI, 1995.
Шћепановић, Михаило, „Ономастичке категорије и српска ономастичка терминологија”, Књижевност и језик XLV/2–3, 1997, 65–70.
Шћепановић, Михаило, „Српска ономастичка терминологија”, Свет речи 15–16, 2003, 14–16.