топонимија

топонимија (од грч. τόπος [tópos] ‘место’ + -онимија < грч. ὄνῠμᾰ [ónyma] = ὄνομα [ónomа] ‘име’) систем топонимских категорија. Топоними су имена географских места (града, општине, села, покрајине и сл.) као предмет ономастичког проучавања. Грана ономастике која се бави изучавањем топонима назива се топономастика. Топонимске категорије деле се у две групе: топонимске и микротопонимске. Исп. топоним, топономастика, ономастика.

Литература:
Лома, Александар, „Топонимија Бањске хрисовуље : ка осмишљењу старосрпског топономастичког речника и бољем познавању општесловенских именословних образаца”, Ономатолошки прилози, Београд: САНУ, Одељење језика и књижевности, 2013.
Шћепановић, Михаило, „Ономастичке категорије и српска ономастичка терминологија”, Књижевност и језик XLV/2–3, 1997, 65–70.
Шћепановић, Михаило, „Српска ономастичка терминологија”, Свет речи 15–16, 2003, 14–16.