акцентологија

акцентологија (од акценат + -логија < грч. -λογία [-logía] ‘знање’, λόγος [logós] ‘реч’) наука о акцентима; лингвистичка дисциплина која се бави проучавањем акцената, њиховог система, стања, развоја и функционисања у оквиру једног језика или говора. Предмет акцентолошких истраживања представљају испитивања различитих карактеристика акцената – места, квалитета, квантитета или интонације и реченичне мелодије, у зависности од тога да ли се анализира акценат речи или реченични акценат.  У оквиру испитивања акцента полази се од типа акцентуације, која у језицима може бити динамичка или тонска, преко питања места акцента, које може бити слободно или фиксирано за одређени слог, до различитих квантитетских и квалитетских одлика акцената. Одговоре на бројна питања о природи акцента могуће је потражити у домену историјске акцентуације реконструкцијом прозодијског система одређеног језика. У српском језику постоје бројна истраживања акцента како у области стандардног српског језика, тако и у области дијалеката. У оквиру области дијалектологије сагледавају се различити системи акцентуације, од једноакценатског система с једним експираторним акцентом, преко двоакценатских система с два силазна акцента до троакценатских система које чине два силазна и један узлазни акценат. У оквиру акцентологије обрађују се и питања преношења акцента – метатонија и метатакса, питања преношења акцента на проклитике, очувања постакценатских дужина, одступања од ортоепских правила и друге акцентолошке појаве. Исп. акценат, акцентуација, прозодија.

Литература:
Петровић, Драгољуб, Снежана Гудурић, Фонологија српскога језика, Институт за српски језик САНУ, Београдска књига – Матица српска, 2010.
Стевановић, Михаило, Књига о акценту књижевног језика, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 1991.
Peco, Asim, Osnovi akcentologije srpskohrvatskog jezika, Beograd: Naučna knjiga, 1988.
Subotić, Ljiljana, Dejan Sredojević, Isidora Bjelaković, Fonetika i fonologija: Ortoepska i ortografska norma standardnog srpskog jezika, Novi Sad: Filozofski fakultet, 2012.