хидронимија

хидронимија (од хидр- < грч. ὑδρο- (hydro-) < ὕδωρ [hydōr] ‘вода’ + -онимија < грч. ὄνῠμᾰ [ónyma] = ὄνομα [ónomа] ‘име’) систем хидронимских категорија. Хидроними су имена вода као предмет ономастичког проучавања. Грана ономастике која се бави изучавањем хидронима назива се хидрономастика. Хидронимске категорије чине имена река, језера, мора, мочвара и сл. Исп. хидроним, хидрономастика, топоним, ономастика.

Литература:
Павловић, Звездана, Хидроними Србије, Београд: Институт за српски језик САНУ, 1996.
Шћепановић, Михаило, „Ономастичке категорије и српска ономастичка терминологија”, Књижевност и језик XLV/2–3, 1997, 65–70.
Шћепановић, Михаило, „Српска ономастичка терминологија”, Свет речи 15–16, 2003, 14–16.