калк

калк (фр. calque ‘отисак, копија’) реч (израз, конструкција) настала путем дословног превода стране језичке јединице; преведеница, преводна позајмљеница. К. је страна реч са домаћим гласовним и морфолошким ликом, створена по узору на реч другог, страног језика, нпр. приручник према нем. Handbuch, излет према нем. Ausflug, водостај према нем. Wasserstand, новоградња према нем. Neubau, небодер према енгл. skyscraper, самовлашће према фр. autocratie. Под семантичким калком (или семантичком позајмљеницом) подразумева се реч која поред основног значења у једном језику добија ново, најчешће врло специфично значење према значењу у другом језику, задржавајући притом, у највећем броју случајева, и своје основно значење, нпр. лексема руковати, поред значења ‘знати употребљавати’, ‘пружати један другом руку’, ‘верити’, означава и ‘управљати’, настало према грч. χειρίζειν; звезда у значењу ‘позната личност’ према енгл. star; миш ‘компјутерски показивачки уређај’ према енгл. mouse. Синтаксички и фразеолошки калкови јављају се буквалним превођењем целог синтаксичког обрта, израза или фразе, нпр. Млечни пут према лат. via lactea; државни удар према фр. coup detat; округли сто према енгл. round table; кафа за понети према енгл. coffee to go; кратко и јасно према нем. Kurz und bündig. Исп. страна реч, позајмљеница, туђица, варваризам.

Литература:
Большой энциклопедический словарь. Языкознание, Главный редактор В. Н. Ярцева, Научное издательство »Большая Российская энциклопедия«, Москва, 1998.
Влајић-Поповић, Јасна, „Етимологија у српским описним речницимаˮ, Савремена лексикографија у теорији и пракси, колективна монографија, Филолошки факултет, Београд, 2014, 93–112.
Вучковић, Снежана, Повест словља : историјсколексиколошка истраживања, Београд: Филолошки факултет, Чигоја штампа, 2017.
Enciklopedijski leksikon. Srpskohrvatski jezik, Asim Peco, Živojin Stanojčić (ur.), Beograd: Interpres, 1972.
Мршевић-Радовић, Драгана, „Језичка култура и чистота језика (II)ˮ, Научни састанак слависта у Вукове дане 34/3, Београд, 2005, 263–278.
Crepajac, Ljiljana, Prilog proučavanju grčkih semantičkih pozajmljenica i prevedenica u srpskohrvatskomˮ, Živa antika, god. XXVIII/1–2, Skoplje, 1978, 75–84.