славеносрбизам

славеносрбизам лексички хибрид, својствен славеносрпском књижевном језику (у другој половини XVIII и првој половини XIX века), који садржи особине и рускословенског односно руског и српског народног, а понекад и српскословенског језика. Славеносрбизми су се стварали у процесу делимичног или потпуног србизирања (понародњавања), тј. адаптације рускословенске и руске лексике. Светозар Стијовић је, на основу лексичког корпуса из песничких дела Петра Петровића Његоша (1813–1851), потврдио код славеносрбизама четири типа укрштања језичких особина: 1) спој рускословенских и српскословенских особина, нпр. совршенство (садржи рускословенски односно руски префикс со- и вокално –р у духу српскословенског односно српског језика), 2) спој рускословенских, српскословенских и српских народних црта, нпр. просвјештење (садржи рускословенски јекавизам, српскословенску групу –шт- и суфиксње <ьје, као резултат новог јотовања у штокавским дијалектима), 3) спој српскословенских и српских народних особина, нпр. просвештење (садржи –е уместо јата, групу шт– и понародњен именички наставак –ње ум. –ије) и 4) спој рускословенских и српских народних елемената, нпр. восхићава (са рускословенским рефлексом о < ъ и србизираном итеративном глаголском основом). У литератури се срећу и други термини, те се тако за славеносрбизме користе хибридни славенизми и старословенски хибриди (Бранислав Брборић). Исп. славенизам, хибрид.

Литература:
Брборић, Бранислав, „Однос према туђицама: с мером или без аверзијеˮ, у: Ј. Планкош (ур.), О лексичким позајмљеницама. Зборник радова са научног скупа Стране речи и изрази у српском језику са освртом на исти проблем у језицима националних мањина [Градска библиотека, Суботица, 18–20. октобар 1995], Суботица–Београд 1996, 27–51.
Јанковић, Јелена, „Славенизми у Огледној свесци Речника славеносрпског језикаˮ, Језици и културе у времену и простору VIII/1, Тематски зборник, Нови Сад: Филозофски факултет, 2019, 341–355.
Милановић, Александар, „Статус појма и термина славеносрбизам у србистициˮ, Научни састанак слависта у Вукове дане 34/3, Београд, 2005, 323–327.
Младеновић, Александар, Славеносрпски језик – студије и чланци, Нови Сад: Књижевна заједница Новог Сада, 1989.
Младеновић, Александар, Историја српског језика, Одабрани радови, Београд: Чигоја, 2008.
Стијовић, Светозар, Славенизми у Његошевим песничким делима, Сремски Карловци–Нови Сад: Издавачка књижарница Зорана Стојановића, 1992.