словенизам

словенизам 1. језичка јединица (глас, реч, облик, израз, конструкција) преузета из једног словенског језика у други словенски или несловенски језик. Синонимни термини изведени су од латинизоване основе слав-: славенизам (Јелка Матијашевић, Енц. РС), славизам од фр. slavisme < срлат. Slavus „Словен” (Енц. РС, SSLT) и славина (Енц. РС). Према Правопису српскога језика (2010), препоручени су термини словенизам и славизам за речи из старословенског и уопште традиционалног словенског језичког наслеђа, међутим у литератури се појам славизам често односи на словенске речи у несловенским језицима, нпр. румунски, мађарски, албански славизам. Језичка јединица која је преузета из различитих словенских књижевних и народних језика (најчешће руског, чешког и пољског) или која је начињена по узорима у тим језицима именује се следећим терминима: русизам, бохемизам или (ређе) чехизам и полонизам. Под тим терминима подразумева се и посредништво језика у трансферу речи, у случају преузимања речи несловенског или словенског порекла у тим словенским језицима. На пример, у српском језику се именица бунт и глагол дозволити сматрају русизмима, иако су у руском језику оне позајмљенице из немачког (рус. бунт < нем. Bund) и пољског језика (рус. дозвóлить < пољ. dozwolić); руски је у датим примерима одиграо улогу језика посредника.

2. језичка јединица (глас, реч, облик, израз, конструкција) карактеристична за словеначки језик, која се употребљава у неком другом језику или дијалекту.

Исп. славенизам.

Литература:
Јанковић, Јелена, Етимологија у часопису „Наш језик, необјављена докторска дисертација, Београд: Филолошки факултет, 2017.
Јанковић, Јелена, „Варијантност лингвистичке терминологије у србистици код именовања лексике преузете из словенских језикаˮ, Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej 56, Warszawa: Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk, 2021.
Клајн, Иван, Шипка, Милан, Страни изрази и изреке: правне норме, максиме, сентенције, афоризми (из латинског, грчког и савремених европских језика), Нови Сад: Прометеј, 2007.
Матијашевић, Јелка, „Словенске речи као стране речи у српском језикуˮ, у: Ј. Планкош (ур.), О лексичким позајмљеницама. Зборник радова са научног скупа Стране речи и изрази у српском језику са освртом на исти проблем у језицима националних мањина, Суботица–Београд, 1996, 153–158.