запета

запета (цсл. запѧтая) интерпункцијски знак [,] који служи одвајању мањих синтаксичких јединица у оквиру синтаксичке целине, зарез. У усменом говору запети одговара пауза без спуштања гласа. У српском језику примењује се правило логичке или слободне интерпункције. Употреба запете одређује се обавезним граматичким правилима, смисаоним односима и службом речи у реченици, а делимично и слободом самог аутора текста. Запета се најопштије употребљава у следећим ситуацијама: између напоредо употребљених јединица у реченици, односно синтагми, нпр. Купили су брескве, јабуке, крушке и шљиве; у издвајању оних делова реченице који су или граматички оделити или их говорник дикцијом (интонацијом) издваја као посебне целине, нпр. запетом се издвајају модалне речи и речце, односно конструкције када се осећају као субјективни коментар садржаја реченице у којој се налазе, нпр. Они су, наравно, дошли међу првима; у издвајању јединица које се налазе у вокативу без обзира на то на којем месту у реченици се налазе, нпр. Горане, дођи овамо!; Ви, госпођице, нисте овде добродошли!; Стојте, галије царске; у издвајању синтагми сачињених од глаголских прилога (садашњег и прошлог) који стоје испред предиката који додатно одређују, нпр. Радећи вредно, завршили су посао до краја; Одлучио је да, прешавши улицу, настави кретање даље; у издвајању апозиције када ова има карактер накнадног именовања неког појма, при чему се ти називи не разликују по ширини значења, без обзира на то да ли се налази испред или иза имена тог појма, нпр. Дошао је Петар Ивановић, човек који је и јуче долазио, и када има карактер накнадног именовања неког појма, при чему се ти називи разликују по ширини значења тако што је један шири, а други ужи, онда када шири долази после ужег, нпр. Ивана Петровић, позната песникиња, наступила је на приредби. Запетом се одвајају и апозитивне одредбе, тј. придеви или синтагме које накнадно одређују већ одређене појмове, одн. прилози или конструкције с истом таквом службом, без обзира на то да ли су испред или иза имена тих појмова, нпр. Исцрпљен од учења, одлучио је да је за данас доста. Запета се пише и међу реченицама које се налазе у саставу сложене реченице. Ако се између напоредних реченица у једној независносложеној реченици не налази везник, оне се обавезно раздвајају тако што се између њих пише запета, и то без обзира на њихов значењски однос, нпр. Комшије стоје у ходнику зграде, чекају да почне збор станара. Правила писања запете у независносложеној реченици и када се у њима налази везник прописана су Правописом српског језика (тачка 153 б. (2) (3) (4)). Правила писања запете у зависносложеним реченицама уређена су Правописом српског језика (тачка 154 и 155), а једно од основих правила тиче се обавезног писања запете иза зависне реченице која се налази испред главне у сложеној реченици, нпр. Кад Сима буде порастао, купићемо му веће ципеле; Иако су се помирили, и даље се осећала тензија и др. Због различитих функција запете, она у истој реченици може вршити најразличитије службе, разграничавати одломке различитог карактера и самосталне у различитој мери. Исп. правопис, интерпункција.