деминуција

деминуција (лат. dēminūtio) творба деминутива додавањем афикса (деминутивних суфикса или, ређе, префикса) на основу именичких, придевских или глаголских речи. Изведенице добијене деминуцијом, уз семантику квантитета тј. умањења појма (особине, интензитета радње), могу реализовати широк дијапазон значења којимa се изриче субјективан став или оцена о ономе на шта деминутив реферише. То посебно долази до изражаја код именичких лексема, где формална деминуција може бити праћена различитим евалутивним модусима – од значења хипокористичности, преко еуфемизма, до пејорације. Исп. деминутив, еуфемизам, пејоратив, аугментатив, хипокористик.

Литература:
Augustyn R., Gniecka A., „Irony behind diminutives: a cognitive linguistic analysis of popular tehnical termsˮ, Lublin Studies in Modern Languages and Literature, Issue No. 35, 31–49, 2011.
Вељковић Станковић, Драгана, „Деноминални деминутиви и аугментативи – значење и творбаˮ, Научни састанак слависта у Вукове дане, 36/1, 387–403, 2007.
Вељковић Станковић, Драгана, Речи субјективне оцене у настави српског језика и књижевности, Београд: Филолошки факултет, 2011.
Грицкат, Ирена, „О неким особеностима деминуцијеˮ, Јужнословенски филолог, LI, 1–30, 1995.
Јовановић, Владан: Неки аспекти прагматичке употребе деминутивних именица”, Наш језик XXXVI/1-4, 2005, 100-103
Јовановић, Владан, Деминутивне и аугментативне именице у српском језику, Београд: Институт за српски језик САНУ, 2010.
Јовановић, Јована, „Компонента величине као мотиватор погрдног или афирмативног значења лексема којима се именује човек”, у: Биљана Мишић Илић, Весна Лопичић (ур.), Зборник са научне конференције Језик, књижевност, значење: Језичка истраживања, Ниш: Филозофски факултет, 2016, 113–129.
Јовановић, Јована, Лексика погрдног значења у именовању човека у српском језику, необјављена докторска дисертација, Београд: Филолошки факултет, 2018.
Јurafsky, Daniel, „Universal Tendencies in the Semantics of the Deminutiveˮ, Language, Vol. 72, No. 3, 533–578, 1996.
Клајн, Иван, Творба речи у савременом српском језику, други део, Суфиксација и конверзија, Београд: Завод за уџбенике и наставна средства – Институт за српски језик САНУ – Матица српска, 2003.
Клајн, Иван, Милан Шипка, Велики речник страних речи и израза, Нови Сад: Прометеј, 2012.
Ћорић, Божо, „Деривациони појмовни апарат у српском језику”, Српски језик, VII/1–2, 195–204.
Šipka, Danko, Osnovi leksikologije i srodnih disciplina, Novi Sad: Matica srpska, 2006.