паронимија

паронимија (од пара- < грч. παρά [pará] ‘код, покрај’ + -онимија < грч. ὄνῠμᾰ [ónyma] = ὄνομα [ónomа] ‘име’) 1. у лексикологији, семантици, творби речи: а. појава паронима у лексичком систему једног језика – двеју речи које имају сличан облик, изведене су од исте коренске морфеме и имају слично, блиско значење (нпр. спасилацспаситељ, белетибелити), унутарјезичка паронимија; б. извођење семантички блиских лексема из истог корена различитим афиксима (читалацчитатељчитач). У литератури се паронимија често доводи у везу с појавом истокоренских синонима. С тим у вези, поједини лексиколози блискозначност међу лексемама третирају као паронимију, док под синонимијом подразумевају постојање у лексичком систему речи истог значења, тј. правих, апсолутних синонима. Већи број проучавалаца прихвата постојање истокоренских синонима, што блискозначне лексеме типа читалацчитатељ, завезатисвезати сврстава међу синониме будући да реферишу на исти појам, имају исти референт и заменљиве су у сваком контексту. Паронимију пак репрезентују лексеме носилац (носилац споменице) – носач (носач пртљага), као истокоренске блискозначнице које се не односе на исти појам и не могу се међусобно замењивати у контексту. 2. нераспр. у лексикологији, појава истог облика и сличног значења код лексема које припадају различитим врстама речи: млáда (придев женског рода) и млâда (именица); дòбро (прилог) и дòбро (именица). У литератури је дефинисање паронимије на овај начин неуобичајено, а овакав однос међу јединицама у лексичком систему неки аутори третирају као тип хомонимије. 3. међујезичка паронимија: појава лексема истог облика, заједничког порекла а различитог значења у двама језицима; лажни пријатељи. Карактеристична је за лексиконе генетски сродних језика (нпр. руска им. фамилия ʼпрезимеʼ и српска им. фамилија ʼпородицаʼ), али се често јавља и услед различитог семантичког развоја интернационализама (грецизама, романизама) у различитим језицима (нпр. француски придев progressif ʼпрогресиванʼ, ʼнапреданʼ развио је у српском, уз ово, и значење ʼпоступанʼ). 4. стил. стилска фигура, изражајно средство које се састоји у синтагматском повезивању речи изведених од истог корена: град градити, зид зидати, муку мучити. Исп. пароним (2).

Литература:
Клајн, Иван, Милан Шипка, Велики речник страних речи и израза, Нови Сад: Прометеј, 2012.
Tafra, Branka, Od riječi do riječnika, Zagreb: Školska knjiga, 2005.
Šipka, Danko, Osnovi leksikologije i srodnih disciplina, Novi Sad: Matica srpska, 2006.