трајање гласа

трајање гласа акустичка особина гласа која означава количину времена које је потребно за артикулацију, односно треперење звучног тела (гласних жица). Акустичке особине гласова на основу којих се они разликују су: висина, јачина, трајање и боја. Т. г. је појам синониман с појмом квантитет. Трајање гласа може бити објективно и субјективно. Објективно трајање гласа може бити апсолутно, када означава трајање једне гласовне јединице у одређеном положају, и релативно, када означава поређење трајања двају гласовних јединица. Обично се мери у милисекундама. Т. г. зависи од више фактора: брзине говора, дужине изговорене речи и артикулационих одлика фонеме, као што су отвореност и затвореност вокала, место артикулације, начин артикулације и сл. Када је у питању брзина говора – што је говор бржи, глас је краћи и обрнуто. Такође, што је реч дужа, гласови ће бити краћи. Субјективно трајање гласа или лингвистички квантитет односи се на утицај трајања гласа при разликовању речи у појединачним језицима. У српском језику квантитет акцента функционише као семантичко-диференцијални знак и прави разлику у значењу, те у зависности од акцента разликујемо значење речи у примерима: гра̑д и гра̏д, па̑с и па̏с итд. Исп. глас, висина гласа, јачина гласа, боја гласа, квалитет гласа, тон.

Литература:
Милетић, Бранко, Основи фонетике српског језика, Београд: Знање, 1952.
Malmberg, Bertil, Fonetika, Sarajevo: Svjetlost – Zavod za udžbenike, 1974.
Peco, Asim, Osnovi akcentologije srpskohrvatskog jezika, Beograd: Naučna knjiga, 1988.